speaker-photo

Petar Mitrović

Karanović & Partners

Petar Mitrović je partner u Industrijskoj grupaciji za energiju i prirodne resurse.
On savjetuje klijente u važnim pitanjima koja se odnose na razvoj, rad i finansiranje novih energetskih projekata (s posebnim fokusom na obnovljive izvore energije), pitanja izgradnje kapaciteta koja imaju za cilj poboljšati regulatorni okvir u WB6 i energetsku efikasnost. Petar je prepoznat kao vrhunski energetski pravnik među relevantnim stejkholderima i aktivan je član svih ključnih profesionalnih udruženja u Srbiji. Takođe je član Grupe za poresku praksu, gdje se fokusira na pitanja vezana za PDV i porez na dobit preduzeća.