speaker-photo

Biljana Ivanović, MSc E.E.

državna sekretarka, Ministarstvo energetike i rudarstva CG

Diplomirala je i magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Od 2013. do 2023. godine radila je u Nacionalnom dispečerskom centru (Crnogorski elektroprenosni sistem a.d) na poslovima tržišta električne energije.  Tokom radnog angažmana u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu predvodila je radne grupe za primjenu finansijskog poravnanja neželjenjih odstupanja, priključenje energetske granice sa Kosovom i Italijom u sistemu za planiranje i obračune i implementaciju SCADA sistema. Učestvovala je u radnim grupama za transponovanje evropskih energetskih regulativa u nacionalno zakonodavstvo kao i za uređenje tržišnih pravila i pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta. Pored redovnih poslovnih obaveza, bavi se istraživanjima iz oblasti obnovljivih izvora električne energije i njihovom ulogom na tržištu električne energije pa je kao rukovodilac predvodila naučno-istraživačke projekte CROSSBOW i AI4CZC koji su finansirani iz EU fonda za nauku i istraživanje iz oblasti zelene energije.

Kao predstavnik CGESa učestvovala je u radu više ENTSOe radnih grupa među kojim su radne grupe za transparentnost podataka od značaja za tržište električne energije, izmjene i dopune REMIT regulative, kao i razvoj sistema za usaglašavanje planova rada.

 

Od januara 2024. godine obavlja funkciju državne sekretarke u Ministarstvu energetike i rudarstva.

Autorka je više naučnih radova i učesnica brojnih konferencija i događaja iz oblasti tržišta električne energije. Članica je nacionalnog komiteta CG CIGRE i sekretar studijskog komiteta STK C4 Tehničke performanse EES.

11:00 12:15

Dan 2 Subota, 01. Jun

Tržišne premije i razvoj PPA ugovora u regionu

Panel 3