speaker-photo

doc.dr Martin Ćalasan

Elektrotehnički fakultet, Podgorica

Dr Martin Ćalasan, docent na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, rođen je 1986. godine u Plužinama, Crna Gora.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, koji je upisao 2005. godine, završio je u junu 2009. godine sa prosječnom ocjenom 9.95. Na istom fakultetu, magistrirao je 2010. godine, na temu „Simulacioni model i dinamika statičkog pobudnog sistema sinhronih generatora u HE Perućica“, sa prosječnom ocjenom "A" (10.00). U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu publikovao je preko 50 radova u vodećim medjunarodnim časopisima sa SCI/SCIE liste. Takodje, objavio je oko 140 naučnih i stručnih radova u ostalim medjunarodnim, regionalnim i domaćim časopisima, kao i na medjunarodnim i domaćim konferencijama. Stručna aktivnost doc. dr Martina Ćalasana se ogleda kroz izradu velikog broja projekata, studija i espertiza. Takođe, do sada je bio angažovan u više od 30 komisija supervještaka ETF-a u sudskim predmetima koji su zahtijevali naučno-stručnu ekspertizu Elektrotehničkog fakulteta.Član je IEEE, CIGRE Paris i CIGRE Crna Gora, gdje trenutno obavlja funkciji potpredsjednika. Takođe, predstavnik je Crne Gore u IEEE PES Srbije i Crne Gore. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

10:30 11:00

Dan 2 Subota, 03. Jun

Predavanje: Optimalna lokacija distribuiranih izvora energije- nauka i praksa