speaker-photo

dr Nevad Ikanović

vodeći inženjer razvoja EP BiH

Dr  Ikanović (Hajrudin) Nevad, diplomirani inženjer rudarstva zaposlen u JP Elektroprivreda BiH.   Obavlja poslove i radne zadatke Vodećeg stručnog saradnika za razvoj termoenergetskih postrojenja.

Autor je brojnih projekata, elaborata,studija i stručnih radova iz oblasti energetike i rudarstva.

Dugi niz godina aktivno učestvuje u proizvodnoj i poslovnoj politici javnih preduzeća .Posjeduje Certifikat o završenom usavršavanju za predsjednika i članove nadzornih odbora i uprava privrednih društva sa učešćem državnog kapitala.

14:00 15:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Regioni uglja u tranziciji– Da li tranzicija može biti pravedna za sve?

Panel 4