speaker-photo

Jasna Sekulović

rukovoditeljka projekta, GIZ

Jasna Sekulović, Senior Project Manager, GIZ, Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetika, saobraćaj i zaštita klime u Jugoistočnoj Evropi (ORF-ETC)

Posjeduje preko 15 godina iskustva u vođenju različitih projekata za ovaj region koji imaju za cilj izgradnju kapaciteta i jačanje regionalne saradnje u oblastima energetske efikasnosti, održivog korišćenja energije, održivog saobraćaja i urbane mobilnosti.

Uključena je u proces pripreme prvog Nacionalnog plana za energiju i klimu (NECP) za Crnu Goru, dok je u ulozi posmatrača uključena u rad nacionalne Radne grupe za pravednu tranziciju.Direktno koordinira saradnju sa crnogorskim ministarstvima, opštinama, Skupštinom, organizacijama civilnog društva i asocijacijom lokalnih samouprava. U okviru te saradnje  učestvuje u pripremi različitih strateških dokumenata na lokalnom i nacionalnom nivou.

14:00 15:30

Dan 2 Subota, 03. Jun

Regioni uglja u tranziciji– Da li tranzicija može biti pravedna za sve?

Panel 4